I. Obecná ustanovení

1.1         Soutěž EXPORTNÍ CENA DHL (dále jen „soutěž“), založená a organizovaná společností DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČ 256 34 917, se sídlem Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, uděluje prestižní ocenění malým a středně velkým společnostem v České republice a tím poukazuje na význam, který tyto společnosti mají pro českou ekonomiku. Záštitu soutěži poskytuje vládní agentura na podporu exportu CzechTrade, podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České Republiky.

1.2         Odborným garantem soutěže je společnost CRIF – CZECH CREDIT BUREAU (dále jen „Odborný garant“), která hodnotí a zároveň autorizuje ekonomické výsledky finalistů soutěže.

Dále generuje přehled společností vhodných k oslovení do projektu.

1.3         Podstatou Exportní ceny DHL je odměnit a zviditelnit malé a střední exportéry, kteří dosáhli významné dynamiky růstu exportu. Kritéria soutěže mimoto sledují trendy českých exportních teritorií a snaží se více zviditelnit exportéry, kteří jsou schopni uspět na náročných trzích.

1.4         Účastníci soutěže musí splňovat Odborným garantem stanovená kritéria a dodržet tato pravidla soutěže.

1.5         Pro účely soutěže a těchto pravidel se Rokem 1 rozumí rok bezprostředně předcházející roku, v němž se koná vyhlášený ročník soutěže, Rokem 0 se rozumí rok bezprostředně předcházející Roku 1 a Rokem -1 se rozumí rok bezprostředně předcházející Roku 0 .

1.6         Internetové stránky soutěže jsou zveřejněny na adrese: http://www.exportnicena.cz/

 

 II. Soutěžní kategorie

2.1         V soutěži se soutěží ve čtyřech základních soutěžních kategoriích:

Malá společnost – kategorie je určena malým exportérům z České republiky s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun. V případě, že společnost splní kritéria počtu zaměstnanců a ročního obratu v kategorii Malá i Středně velká společnost, zařazujícím kritériem je obrat firmy.

Středně velká společnost – kategorie je určena exportérům z České republiky s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun.

Exportér teritoria – kategorie pro Malé společnosti a Středně velké společnosti s vývozem do určeného teritoria.

Exportér e-commerce - pro soutěžícího platí standardní podmínky účasti definované v pravidlech. Doplňující podmínkou je prodej alespoň 75% zboží objednaných prostřednictvím internetu. Hodnotí se mimo jiné podíl českých výrobků na realizovaném vývozu a přístup firmy k digitální transaformaci (klientsky přívětivá a srozumitelná struktura prodejního portálu, platební možnosti, stupeň zabezpečení proti kybernetickým útokům, způsob distribuce zboží a celkový přístup k inovacím).

2.2         Teritorium pro kategorii Exportér teritoria se vyhlašuje zvlášť pro každý ročník soutěže.

2.3         Samostatnou kategorií je cena Nejúspěšnější klient agentury CzechTrade. Kritériem kategorie je výše vývozu firmy dosažené s podporou služeb agentury CzechTrade. Další samostatnou kategorií je Exportní příběh roku.

 

III. Podmínky účasti

3.1         Soutěže se mohou zúčastnit společnosti se sídlem v České republice, které vznikly před 1. lednem Roku 0, splní-li následující podmínky:

Maximální počet kmenových zaměstnanců pro kategorii Malá společnost je 50 osob. Obrat firmy pro kategorii Malá společnost je do 300 milionů Kč.

Maximální počet kmenových zaměstnanců pro kategorii Středně velká společnost je 250 osob. Obrat firmy pro kategorii Středně velká společnost je do 1,5 miliardy Kč.

Objem exportu v roce 0 činil minimálně 1 000 000,- Kč. Exportní destinací se pro tyto účely považuje členský stát Organizace spojených národů.

Podíl zahraničního kapitálu ve společnosti není vyšší než 49 % v roce 0 a 1.

Společnost musí na území České republiky vytvářet podstatnou přidanou hodnotu, nesmí se jednat o činnost formálně naplňující znaky exportu, ale s žádnou nebo malou přidanou hodnotou (export tedy například nesmí spočívat pouze v prostém dovozu zboží a jeho dalším vývozu, nesmí jít o jiné formy exportu bez podstatné přidané hodnoty, dále se nesmí jednat o export s možným negativním dopadem na pověst České republiky, exportéra nebo tuto soutěž, a nesmí se jednat o export poškozující životní prostředí, hospodářské a kulturní dědictví České republiky, jako například export nebezpečných látek a odpadů).

Společnost zveřejnila ve Sbírce listin výkaz zisků a ztrát za rok 0, za rok 1 nebo poskytla kopie těchto účetních závěrek Odbornému garantovi.

3.2         Soutěže je možné zúčastnit se i opakovaně – předchozí účast v jednom ročníku soutěže nebrání účasti téhož exportéra v dalších ročnících soutěže.

3.3         Zúčastněné společnosti podpisem přihlášky potvrdí, že nemají významné splatné závazky vůči státním a nestátním institucím a svým dodavatelům.

3.4         Do soutěže nebudou zařazeny společnosti, které se zabývají vývozem surovin, starožitných předmětů a zbraní a společnosti nesplňující podmínky podle čl. 3.1 těchto pravidel.

3.5         K účasti v soutěži je nutné vyplnit on-line přihlášku zveřejněnou na internetových stránkách soutěže. Uzávěrka přihlášek je na internetových stránkách soutěže zveřejňována zvlášť pro každý ročník soutěže.

3.6         Přihlášky, které nebudou správně vyplněny nebo budou neúplné, budou vyřazeny.

 

IV. Hodnotící kritéria

4.1         Hodnotícím kritériem účastníků soutěže (exportérů) v kategoriích Malá společnost a Středně velká společnost, nikoliv však jediným, je index, který se vypočítá jako násobek meziročního růstu exportu a podílu exportu na obratu.

4.2         Pro výpočet se používá následující vzorec:

Index = [(vývoz Roku 1/vývoz Roku 0)-1] x (vývoz Roku 1/obrat Roku 1)

4.3         Na základě tímto výpočtem získaných výsledků je určeno základní pořadí a společnosti jsou rozděleny do kategorií. Podíl exportu na obratu je faktorem, který váží růst společnosti podle angažovanosti na exportu a zároveň odstraňuje nerovnosti mezi podniky s menšími a většími obraty.

4.4         V kategorii Exportér e-commerce platí pro soutěžícího standardní podmínky účasti definované v pravidlech. Doplňující podmínkou je prodej alespoň 75% zboží objednaných prostřednictvím internetu. Hodnotí se mimo jiné podíl českých výrobků na realizovaném vývozu a přístup firmy k digitální transaformaci (klientsky přívětivá a srozumitelná struktura prodejního portálu, platební možnosti, stupeň zabezpečení proti kybernetickým útokům, způsob distribuce zboží a celkový přístup k inovacím).

4.5         Hodnotícím kritériem účastníků soutěže (exportérů) v kategorii Exportér teritoria, nikoliv však jediným, je míra růstu exportu za poslední rok do příslušného teritoria. Na základě takto získaných výsledků je podle počtu států určeno základní pořadí.

4.6         Dalšími kritérii hodnocení účastníků soutěže ve všech kategoriích je splnění základních cílů soutěže vyjádřených v čl. I těchto pravidel a dodržení pravidel soutěže soutěžícími exportéry.

 

V. Hodnocení účastníků a výběr vítězů jednotlivých kategorií

5.1         Vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích vybere Porota soutěže, jejíž složení je zveřejněno na internetových stránkách soutěže (dále jen „Porota“). Jednání Poroty je neveřejné.

5.2         Odborný garant i Porota jsou oprávněni požadovat po soutěžících společnostech doplňující informace a dokumenty potřebné pro vyhodnocení soutěže.

5.3         V případě, že soutěžící společnost podle uvážení Poroty nesplňuje podmínky účasti podle čl. III těchto pravidel, může být i bez odůvodnění Porotou vyřazena z oficiálního registru soutěžících společností (vyloučena ze soutěže).

5.4         Pokud soutěžící společnost podle uvážení Poroty nesplňuje podmínky účasti podle čl. III těchto pravidel, může být vyzvána Odborným garantem nebo Porotou k poskytnutí doplňujících informací. Pokud společnost neposkytne doplňující informace Odbornému garantovi nebo Porotě, může být Porotou bez odůvodnění vyřazena z oficiálního registru soutěžících společností (vyloučena ze soutěže).

5.5         Pokud soutěžící společnost nedodá informace dostatečné k posouzení hodnotících kritérií podle čl. IV těchto pravidel, může být vyzvána Odborným garantem nebo Porotou k poskytnutí doplňujících informací. Pokud společnost neposkytne doplňující informace Odbornému garantovi nebo Porotě, může být Porotou bez odůvodnění vyřazena z oficiálního registru soutěžících společností (vyloučena ze soutěže).

5.6         V případě, že soutěžící společnost podle uvážení Poroty nesplňuje podmínky, kritéria a cíle soutěže vyjádřené v čl. I, III a IV těchto pravidel nebo pokud porušuje ostatní podmínky a povinnosti stanovené těmito pravidly může být Porotou bez odůvodnění vyřazena z oficiálního registru soutěžících společností (vyloučena ze soutěže).

5.7         Porota je oprávněna soutěžící společnost bez odůvodnění vyřadit z registru finalistů (vyloučit ze soutěže) i při nedodání podkladů, chybné registraci (přihlášce), nedoložení důvěryhodnosti finančních výsledků společnosti, porušení pravidel soutěže či obecně závazných právních předpisů účastníkem soutěže.

5.8         Výsledky a pořadí účastníků/finalistů soutěže bude zveřejněno na internetových stránkách soutěže, k čemuž dávají účastníci soutěže svůj souhlas podáním přihlášky do soutěže jakož i s dalším užitím a zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě odvolání souhlasu před koncem soutěže bude účastník ze soutěže vyřazen.

5.9         Účast v soutěži je zcela dobrovolná a z účasti v soutěži ani z vyloučení ze soutěže nevyplývají zúčastněným společnostem žádné právní nároky vůči organizátorům soutěže, členům poroty ani dalším subjektům zúčastněným na organizování soutěže, zejména nemohou účastníci soutěže požadovat jakékoliv peněžní nebo jiné plnění. Organizátor soutěže, členové poroty ani další subjekty zúčastněné na organizování soutěže nejsou účastníkům soutěže z titulu jejich účasti v soutěži nebo zrušení jejich účasti v soutěži nijak zavázáni.

5.10       Soutěž může být kdykoliv zrušena, ukončena nebo zkrácena a její pravidla změněna bez udání důvodů. Další podmínky a doplňující informace k soutěži v jednotlivých ročnících, včetně uzávěrky přihlášek, místa a data vyhlášení výsledků, budou zveřejněny na internetových stránkách soutěže.

 

VI. Závěrečná ustanovení

6.1         Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách soutěže.

6.2         Tato pravidla lze měnit pouze písemně. Změněná pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách soutěže.

paticka - partneři